Văn hóa của An Việt được gói gọn trong 3 từ

” Tôn trọng – Học hỏi – Đoàn kết”

TÔN TRỌNG – Tôn trọng khách hàng và tôn trọng lẫn nhau.
HỌC HỎI – Không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh tư duy và hành động theo lối mòn, luôn lắng nghe để thay đổi tích cực.
ĐOÀN KẾT – Tinh thần đồng thuận, đồng tâm hiệp lực cùng hành động vì một mục tiêu chung.
Tất cả các thành viên khi gia nhập ngôi nhà chung An Việt đều trở thành một mắt xích quan trọng của nền văn hóa ấy. Và ở bất cứ vị trí nào, công việc nào, chúng tôi cũng luôn tự hào là người An Việt.